ubezpieczenia jako inwestycje i zabezpieczenie na przyszłośćFundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych środków pieniężnych. Fundusz inwestycyjny utworzony zostaje przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że całą kontrolę nad funduszami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy oraz pracę depozytariusza.

Depozytoriusz

Musimy również zdawać sobie sprawę z faktu, że wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym z kolei może być tylko bank krajowy dysponujący wysokimi kapitałami własnymi lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Oprócz samego przechowywania środków funduszu, dba on również o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i statusem funduszu. Z kolei w przypadku upadłości banku depozytariusza przechowywane zostają aktywa funduszu, które z kolei wyłączone zostają z masy upadłościowej banku. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że wtedy to nie ma możliwości ich utraty przez osoby, które zdecydowały się zainwestować w fundusz.

Likwidacja funduszu

Podobnie rzecz się ma w sytuacji likwidacji funduszu. Wtedy to aktywa są zbywane i nie przepadają, ale są dzielone pomiędzy inwestorów. Wobec czego wbrew obiegowej opinii kłopoty finansowe banku mogą skutkować utratą środków poza tymi środkami, które gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zaś w przypadku funduszu inwestycyjnego nie ma wtedy możliwości ich utraty – co najwyżej przy zbywaniu aktywów cena może być niższa niż ta, którą zapłacił fundusz. Z kolei w przypadku upadłości nigdy nie mogą być z aktywów funduszu pokrywane ewentualne zobowiązania, ponieważ aktywa funduszu są odrębne. rzepisy prawne i nadzór jakiemu podlegają fundusze inwestycyjne powoduje, że są one jedną z najbezpieczniejszych form lokat.

Dodaj komentarz