Dobrowolne ubezpieczenie chorobowePrzystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego uprawnia osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą do korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa. Do tych świadczeń zalicza się: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, czy też zasiłek opiekuńczy. Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest samo zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawione na formularzu ZUS ZLA. Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność do wypłaty zasiłku chorobowego muszą dodatkowo przedłożyć wypełnione zaświadczenie płatnika składek .

Zasiłek chorobowy

Zasady objęcia dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących opisane są dokładnie w stosownych dokumentach. Tam również znajdziemy zasady związane z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, prawa do zasiłku w przypadku kilku tytułów do ubezpieczeń, ustalania okresu wyczekiwania, prawa do zasiłku w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i po wznowieniu działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego oraz zaświadczenia płatnika jeszcze przed wypłatą zasiłku chorobowego ustala, czy osoba występująca z wnioskiem o zasiłek podlega ubezpieczeniu chorobowemu oraz czy ma wymagany okres wyczekiwania.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących następuje od dnia wskazanego we wniosku na druku, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Z kolei we wszystkich pozostałych przypadkach objęcie takim świadczeniem jak dobrowolne ubezpieczenie chorobowe następuje zwykle od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ZUS.

Dodaj komentarz