Zawarcie umowy ubezpieczeniowej oznacza, że będziemy musieli spełniać pewne warunki, które są niezbędne do otrzymania w przyszłości świadczenia.

Co będzie należało do naszych obowiązków? Czy nie wywiązując się z nich możemy ponieść jakieś konsekwencje?

Udzielanie prawdziwych informacji we wniosku

Obowiązek ten powstaje jeszcze zanim podpiszemy umowę. Sprzedając polisę na życie, towarzystwo ubezpieczeń chce znać stan zdrowia osób, które je kupują. Stąd zawsze najpierw osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia wypełniają otrzymaną od ubezpieczyciela ankietę medyczną. Po wypełnieniu ankiety trzeba złożyć podpis na oświadczeniu, że informacje, które znalazły się w ankiecie są prawdziwe. Jest to jeden z pierwszych i podstawowych obowiązków wszystkich osób, które kupują ubezpieczenie na życie. Osoby, które zdecydowały się zataić pewne informacje przy wypełnianiu ankiety, muszą zdawać sobie sprawę, że ujawnienie tego faktu pociągnie za sobą rozwiązanie umowy i brak możliwości uzyskania jakiekolwiek świadczenia.

Płacenie składek

Jest także obowiązkiem osoby ubezpieczonej, składki powinny być opłacane terminowo. Zobowiązujemy się do tego składając swój podpis na umowie. W zależności od tego, co zostało zapisane w umowie składki można opłacać:

  • co miesiąc;
  • co trzy miesiące;
  • co pół roku;
  • raz w roku;
  • jednorazowo.

Brak kolejnych składek może zostać uznany przez towarzystwo ubezpieczeniowe za rezygnację z ubezpieczenia. W konsekwencji umowa zostanie wypowiedziana.

Informowanie o zmianach

Jakie mamy obowiązki po wykupieniu ubezpieczenia na życie?Obowiązek ten wynika z kodeksu cywilnego, które przepisy są wiążące w przypadku ubezpieczeń na życie. W związku z tym, jeżeli w naszym życiu zaszły zmiany, które wpłyną na zwiększenie ponoszonego przez ubezpieczyciela ryzyka, to naszym obowiązkiem jest powiadomienie o tym zakładu ubezpieczeń. Obowiązek informowania o tego typu zmianach jest korzystny także dla samej osoby ubezpieczonej. Dzięki temu mamy pewność, że zmiana ta nie spowoduje odmówienia wypłaty świadczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinniśmy powiadamiać także o zmianie adresu zamieszkania.

Dodaj komentarz