Wykupując ubezpieczenia na życie zapominamy, że są sytuacje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają świadczenia. Z tymi okolicznościami warto zapoznać się odpowiednio wcześnie, czyli przed podpisaniem umowy.

Może to nas uchronić przed sporym rozczarowaniem, czy poczuciem, że towarzystwo ubezpieczeniowe nas oszukało.

Osoba wykupująca ubezpieczenie zataja przed nim ważne informacje

W obawie, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie sprzeda polisy lub naliczy wyjątkowo wysoką składkę, niektóre osoby decydują się na podanie fałszywych informacji dotyczących stanu ich zdrowia, ukrywają, że wykonują niebezpieczny zawód lub uprawiają mocno ryzykowny sport. Tego typu postępowanie jest traktowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe za przewinienie na tyle poważne, że nie wypłacają świadczenia.

Śmierć będąca skutkiem działań wojennych lub aktów terroru

Bliscy osób, którzy ponieśli śmierć w tych okolicznościach nie mogą liczyć na uzyskanie świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty świadczeń także w przypadku, kiedy śmierć osoby ubezpieczonej była skutkiem czynnego i dobrowolnego udziału w zamieszkach, rozruchach bądź aktach przemocy. Odmowa wypłaty świadczenia następuje również w przypadku, kiedy osoba ubezpieczona poddała się zabiegom medycznym wykonywanym przez osoby nieuprawnione; odniesienie uszkodzenia ciała czy śmierć na skutek tych zabiegów nie jest podstawą do zmiany decyzji ubezpieczyciela.

Śmierć na skutek samobójstwa

Kiedy towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie wypłacić świadczenia?Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Kluczowe znaczenia ma bowiem w tym przypadku rodzaj podpisanej polisy oraz okres, który upłynął pomiędzy śmiercią a podpisaniem umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zobowiązane wypłacić świadczenie, jeśli pomiędzy datą podpisania umowy, a data popełnienia samobójstwa nie upłynęły dwa lata. Ale są różne rodzaje polis, musimy więc pamiętać, że jeśli wybraliśmy polisę, która nie obejmuje ochroną śmierci samobójczej, to i tak odszkodowania nie uzyskamy.

Dodaj komentarz