Zapisy zawarte w umowie ubezpieczeniowej regulują zapisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym nawiązanie stosunku prawnego poprzez podpisanie umowy ubezpieczeniowej obowiązuje przez ściśle określony okres. Tylko w okresie obowiązywania umowy zapisy zawarte w umowie są wiążące dla ubezpieczyciela.

Poniżej kilka informacji na temat utraty ważności polisy i ustania ważności zawartych w niej zapisów.

Okres ważności polisy

Polisy zawarte na określony okres tracą ważność wraz z upływem daty, na którą zostały zawarte. Zawierając umowę na określony okres należy jednak uważać na dodawane do umów klauzule. Często tego typu klauzule nakładają na posiadacza polisy konieczność jej wypowiedzenia mimo że zakończył się okres, na jaki polisa został zawarta. Jeśli w przewidzianym w klauzuli terminie nie złożymy jej wypowiedzenia, to polisa zostanie automatycznie zamieniona na polisę zawartą na czas nieokreślony. Tego typu klauzule często pisane są bardzo drobnym drukiem i umykają uwadze osoby podpisującej polisę. Czytajmy więc dokładnie całą umowę.

Anulowanie podpisanej umowy

Każda osoba, która wykupiła polisę ubezpieczeniową ma prawo w ciągu trzydziestu dni zrezygnować z ustaleń w niej zawartych. Taka umowa przestanie obowiązywać, jednak za okres przed jej anulowaniem ubezpieczyciel pobierze od nas składki. Na anulowanie umowy mamy trzydzieści dni.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Wykupując polisę ubezpieczeniową mamy prawo ją wypowiedzieć. Wypowiedzenie umowy może jednak być związane z obowiązkiem zapłacenia kar umownych. W umowie zawieranej z towarzystwem ubezpieczeniowym może znaleźć się zapis, że w takich przypadkach osoba wypowiadająca umowę jest zobowiązana do zapłaty wszystkich składek z góry. W przypadku więc takiej klauzuli wypowiedzenie umowy będzie nieopłacalne z punktu finansowego.

Śmierć osoby ubezpieczonej

Kiedy wygasa polisa na życieW chwili śmierci osoby ubezpieczonej następuje automatyczne wygaśnięcie polisy. Od tej chwili osoby uprawione do wypłaty pieniędzy z polisy mogą składać w towarzystwie ubezpieczeniowym wnioski o wypłatę świadczenia. Jeżeli zmarły nie wskazał komu należy wypłacić pieniądze z polisy, to wypłata świadczeń nastąpi zgodnie z zasadami dziedziczenia. Zastosowanie będą więc przepisy kodeksu cywilnego związane z dziedziczeniem.

Dodaj komentarz