Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?Dobrowolnie mogą się ubezpieczyć m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, umowach zlecenia, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym czy poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem objęcia takim ubezpieczeniem stanowi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei samym celem przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udanie się do najbliższego regionalnego oddziału NFZ i złożenie pisemnego wniosku. Osoba, która ubiega się o ubezpieczenie musi również przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia, może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy, które potwierdzałoby opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dowód wpłaty ostatniej składki tytułem prowadzenia działalności pozarolniczej czy też zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt ubezpieczenia.

Wypełnienie wniosku

Po tym jak zostanie wypełniony wniosek i zostanie dostarczony niezbędny dokument to osoba ubiegająca się o ubezpieczenie będzie mogła zdecydować się na podpisanie dwóch egzemplarzy umowy. Sama umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest zwykle na czas nieokreślony. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy osoba występująca z wnioskiem o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie miała zachowanej ciągłości ubezpieczenia.

Opłata dodatkowa

Wtedy to przystępujący do ubezpieczenia zobligowany jest do wniesienia na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty dodatkowej. Wspomniana wyżej opłata dodatkowa wniesiona zostaje jeszcze przed zawarciem umowy. Dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego wystąpiono z wnioskiem o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, może odstąpić od poboru opłaty dodatkowej bądź rozłożyć ją na raty miesięczne. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to rozwiązanie, które pozwala pozyskać dostęp do profesjonalnej opieki medycznej. Z tego typu wariantu decyduje się korzystać coraz więcej osób, co w dużej mierze jest spowodowane faktem, że wielu jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz