Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Jednym z najpopularniejszych składników pakietów ubezpieczeń turystycznych jest ubezpieczenie nnw online podczas turystycznego wyjazdu. Zwykle przedmiotem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ochrona zdrowia i życia podczas wyjazdu. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie, które wywołane jest przez przyczynę zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony wbrew swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Świadczeniami, które zostały wypłacone z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia a w przypadku częściowego uszczerbku (np. złamania ręki) – określony procent sumy ubezpieczenia. To jaka kwota zostanie wypłacone zostaje ustalone przez komisje lekarską, która działa na zlecenie zakładu ubezpieczeń. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na występujący stosunkowo często w praktyce problem oferowania zbyt niskich  sum ubezpieczenia. Zazwyczaj są to limity na poziomie od 5 000 zł do 20 000 zł, przy czym coraz częściej pojawiają się wyższe sumy.

Wyliczanie odszkodowania

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wspomniany mechanizm wyliczenia należnego poszkodowanemu świadczenia z ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przy uszczerbkach częściowych, których w praktyce występuje najwięcej. W praktyce to wygląda tak, że suma ubezpieczenia mnożona jest przez orzeczony przez komisję lekarską procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sumy te zostają określone na zbyt niskim poziomie, które niestety zdominowały ten rodzaj ubezpieczenia. W wielu przypadkach prowadzę one do rozczarowań związanych z wysokością przekazywanych świadczeń.

Dodaj komentarz